Zasady uczestnictwa

Ultramaraton GoToHell Gdańsk 120km Gdynia 80km - Hel
Zasady uczestnictwa w biegu GoToHell 15 lipca 2017

GoToHell jest imprezą koleżeńską niekomercyjną zorganizowaną przez biegaczy dla biegaczy
w celu promowania polskich ultramarathonów w Polsce i za granicą.

ORGANIZATOR
Organizator GoToHell: Nieformalny klub ultramarathonowy „Twardzi od Urodzenia”
Kontakt z organizatorami: Marcin Glebow 721-557-864
@ team@gotohell.com.pl @ marcin_glebow@tlen.pl

METRYCZKA GOTOHELL
- Data startu: 15.07.2017r.
- Godzina startu 80km: 4:30 / 120km: 00:00.
- Miejsce startu: 80km: Marina (przystań jachtowa) Gdynia / 120km: Złota Brama Gdańsk Główny.
- Punkty żywnościowe: Pachołek Oliwa, Sopot MonteCasino, Gdynia, Dębogórze, Osłonino, Puck, Władysławowo, Kuźnica, Jurata.
- Meta: Hel Bulwar Nadmorski (na wysokości wejścia do portu Hel).
- Limit czasowy biegu: 80km: 13h / 120km: 17h.
- Dystans trasy: ok 80km / ok 120km.
- Wzrost/spadek wysokości względnej trasy: +206m/-219m.
- Maksymalne nachylenie trasy: +15,6%/-6,2%.
- Średnie nachylenie trasy: +0,5%/-0,5%.
- Nawierzchnia trasy: asfalt, kostka brukowa, droga szutrowa, droga leśna, plaża.
- Numer na liście startowej stanowi numer identyfikujący zawodnika.
- Oznaczenie trasy: uznaniowe przygotowane przez organizatora (tablice, znaki namalowane farbą).
- Ruch uliczny na trasie: na całej trasie otwarty.

PUNKTY ŻYWNOŚCIOWE
- Obsługa pkt żywnościowych: backup team - ochotnicy którzy zgłoszą się w ramach wolontariatu.
- Punkty żywnościowe: Pachołek Oliwa, MonteCasino Sopot, Gdynia, Dębogórze, Osłonino, Puck, Władysławowo, Kuźnica, Jurata.
- Punkty odświeżenia: wiadra z wodą a o ile będzie to możliwe postaramy się o lub kurtyny wodne.
- Żywność i napoje: jedzenie i napoje należy dostarczyć organizatorom dnia 14.07.2017 podczas spotkania organizacyjnego w workach z czytelnym numerem składającym się z dwóch członów np 2/5. Pierwszy człon (2) oznacza zawodnika wg numeru z listy startowej oraz drugi człon (5) oznacza punkt żywnościowy na który ma trafić dana paczka.

Przykład: Worek z oznaczeniem 2/5 należy do Grzegorza Kwiatkowskiego a czekać na niego będzie w Kuźnicy.
nr zawodnika / P - Pachołek Oliwa
nr zawodnika / S - MonteCasino Sopot
nr zawodnika / G - Gdynia Marina
nr zawodnika / 1 - Dębogórze
nr zawodnika / 2 - Osłonino
nr zawodnika / 3 - Puck
nr zawodnika / 4 - Władysławowo
nr zawodnika / 5 - Kuźnica
nr zawodnika / 6 - Jurta

KLASYFIKACJA
- Klasyfikacja generalna kobiet bez podziału na kategorie wiekowe.
- Klasyfikacja generalna mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

POMIAR CZASU I WYNIKI
- Pomiar czasu brutto prowadzony będzie przez zespół backup teamu.
- Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora gotohell.com.pl oraz przekazane do informacji mediów.

NAGRODY
- Każdy zawodnik po uiszczeniu opłaty otrzyma koszulkę okolicznościową lub inny z gór ustalony przedmiot oraz medal. Jeśli uda się znaleźć jakiegoś sponsora wówczas może coś jeszcze załatwimy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
- Prawo startu w GoToHell posiadają osoby które: są pełnoletnie lub, które do dnia 15.07.2017r ukończą 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość; podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w GoToHell z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
- Zgłoszenia do GoToHell 2017 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gotohell.com.pl od 30.07.2016 do 30.06.2017r.
- Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 30.06.2017r o godz 23:59.
- Opłata za medal, koszulkę oraz wsparcie backup teamu powinna być wniesiona najpóźniej do 10 czerwca 2016r w ustalonej wysokości na konto bankowe 87 1160 2202 0000 0000 5142 4564 z odpowiednim dopiskiem w tytule "koszulka" "medal" "backup team" + rozmiar koszulki.
- Szacunkowy koszt 80km to 130 zł a 120km to 150zł. Kwoty za wymienione składniki mogą ulec zmianie ze względu na ilość uczestników biorących udział.
- W przypadku zbyt małej ilości wpłat na konto organizatora z tytułu wsparcia backup teamu organizator zastrzega sobie prawo do wycofania samochodu wspierającego zawodników. Informacja o tym zostanie przekazana po upływie terminu wpłat czyli po 30.06.2017r.
- W przypadku rezygnacji zawodnika ze startu po upływie terminu 10.06.2017 nie zwracamy wniesionej przez uczestników kwoty wpisowego.
- Wszystkie koszty związane z wpłatą wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na przetwarzanie i wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenie imprezy GoToHell a w tym m.in. wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz o informowaniu o przyszłych imprezach, innych produktach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne.
- Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w ramach GoToHell obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt GoToHell.
- Przekazanie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w GoToHell.
- Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora team@gotohell.com.pl
- Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
- Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny.

UWAGI KOŃCOWE
- Wszystkich uczestników w ramach GoToHell obowiązuje niniejszy regulamin.
- Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zapisów.
- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby.
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników GoToHell poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno reklamowe związane z projektem.
- Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nie legalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
- Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
- Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach ze sprawnym i naładowanym telefonem komórkowym.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
- Bieg zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne.
- Biegacze poruszają się z zachowaniem zasad ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
- Udział w kolacji na Helu jest dobrowolny i na własny koszt.
- Powrót promem z Helu do Gdyni jest dobrowolny i na własny koszt.
- W czasie trwania biegu organizator nie zapewnia opieki medycznej.
- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
- W celu odbioru koszulki zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
- Termin i miejsce wydawania koszulek zostanie ustalony na początku 2016.
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

Pozdrawiamy i do zobaczenia na trasie...
Marcin Glebow